Güncellendi
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler

Gizlilik Politikası

 Anasayfa / Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Gizlilik Politikası:

 

Talepat Teknoloji ve Destek Hizmetleri Tİc. Ltd. Şti.( Telepat Teknoloji ) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu Talepat.com Gizlilik Politikası (“Politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Politika’nın amacı, Talepat Teknoloji ve Destek Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilmekte olan www.talepat.com internet sitesi ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından Talepat.com ile paylaşılan veya Talepat.com’un, Veri Sahibi’nin Platform’u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

 

Aşağıda Talepat Teknoloji  tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • İletişim Bilgisi
 • Kullanıcı Bilgisi
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Finansal Bilgi
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi
 • İcra Dosyası Bilgileri
 • Varsa özel notlar

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 

Talepat.com, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin Platform üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Platform’un işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere Talepat.com tarafından sunulan  hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında, Talepat.com, Veri Sahipleri’nin Platform üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, Veri Sahibi’ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin ancak kanuni gereklilikler amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından Talepat.com adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Talepat.com tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Talepat.com, söz konusu talepleri değerlendirecektir.

 

UYGULAMAMIZA AİT GİZLİLİK POLİTİKASI VE RIZA METNİ

 

www.talepat.com web sitesi ve talepat uygulamasını cep telefonunuza indirmekle ve bu uygulama vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmekte ve uygulama menüsünde paylaştığınız kişisel verilerinizin tarafımızca saklanmasına, hukuka uygun olarak hizmet amaçlarımız doğrultusunda kullanılmasına rıza göstermektesiniz.

 www.talepat.com web sitesi ve talepat Uygulaması sunduğu hizmetlerden yararlanabilmeniz iş bu gizlilik politikasının kabul edilmiş olunmasına bağlı olup, yazılı bulunan koşullar hem tarafınız hem bizim için bağlayıcıdır.

1. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı veri sorumlusu Talepat Teknoloji ve Destek Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. olarak taahhüt etmekteyiz.

2. Uygulama menüsünde paylaşacağınız, ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, icra dosyası bilgileriniz ve varsa özel notlarınız kişisel veri olarak işlenecektir. www.talepat.com  web sitesi ve Talepat Uygulaması menüsünde paylaştığınız bilgiler aynı zamanda veri toplama yöntemini oluşturmaktadır.

3. Kişisel veriler, www.talepat.com web sitesi ve Talepat Uygulamasının vermeyi hedeflediği ve vereceği hizmetin ifası, ihtiyaç ve taleplerinize göre hizmet kalitesinin ve politikasının geliştirilmesi, promosyon ve reklam bildirimlerinin yapılması amacıyla işlenecek ve saklanacaktır. Bu haller aynı zamanda veri toplamanın hukuki sebebini de oluşturmaktadır.

4. Kanuni bir zorunluluk olmadıkça Talepat Teknoloji kişisel verilerinizi onayınız olmadan biriktirmeyecek ve/veya üçüncü kişi ya da kurumlara aktarmayacaktır.

5. Kişisel verilerin silinmesi: Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

6. Gizlilik ve veri güvenliği kişisel veriler gizlidir ve Talepat Teknoloji de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Talepat Teknoloji tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik hukuki ve idari bütün tedbirler alınmaktadır.

7. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Talepat Teknoloji topladığı verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir.

 

b) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Talepat Teknoloji ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.

 

c) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Talepat Teknoloji , sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.

 

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Talepat Teknoloji, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir.

 8. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır.

 

Kişisel verileri işlenen kişiler, destek@talepat.com  e-posta adresinden Talepat Teknoloji ilgilimiz ile irtibat kurarak kendi verisi ile ilgili olarak;

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir. Talepat Teknoloji Ltd. Şti. olarak kanunca öngörülmüş olanlar başta olmak üzere kişiler verilerin saklanması ve korunması öncelikli ilkemizdir.

 

Talepat Teknoloji Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 12’de yazılı bulunan yükümlülüklere uymayı kabul ve taahhüt eder.

 

www.talepat.com web sitesi ve Talepat Uygulaması bütün hakları saklıdır.

 

 

 

About the Author

 • Dumlupınar Mahallesi, Yumurtacı Abdibey Caddesi C-Blok No:15 C/48 Kadıköy- İSTANBUL
 •   +90(850)3462871
 • destek@talepat.com

Sosyal